www.levanduyet.net  

 

        

            Đại hội ra mắt Ban Chấp Hành nhiệm kỳ  2017 - 2019     

 

Tin Tức:

** Hình ảnh Đại hội 2017 - "Nét Đẹp Quê Hương"  

** Thư mời tham dự Đại Hội 2017 "Nét Đẹp Quê Hương"  được tổ chức vào ngày 23 và 24 tháng 09 năm 2017 tại California.

 

** Thư mời tham dự Đại Hội 2016 "Về Mái Trường Xưa"  được tổ chức vào ngày 08 và 09 tháng 10 năm 2016 tại California

 

** Hình ảnh Đại hội ra mắt Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2018

 

** Hình ảnh Đại hội Quê Hương và Kỷ Niệm năm 2015

 

** Hình ảnh Đại Hội Trúc Xanh Một Thóang năm 2014.

 

** Thư mời tham dự Đại Hội Trúc Xanh Một Thoáng tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2014 tại Santa Ana, California.

 

** Hình ảnh Đại Hội Quê Cũ Trường Xưa năm 2013.

 

** Xin xem hình ảnh Đại Hội Một Thời ÁoTrắng 2012 tại ĐÂY

 

** Xin xem tòan bộ hình ảnh Đại Hội Thế Giới Tìm về Kỷ Niệm tại ĐÂY

** Đặc San Lê Văn Duyệt 2011 "TÌM VỀ KỶ NIỆM":          

           

           Sau Đại Hội Thế Giới kỳ 2 được tổ chức tại San Jose, California vào ngày

           21- 8-2011, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt đã phát hành lần thứ 2             Đặc  San Tìm Về Kỷ Niệm với đầy đủ hình ảnh của Đại hội và 1 DVD của         ngày Đại Hội. 

          Giá của mỗi quyển Đặc san là US$ 5.00 và giá của mỗi DVD là US$ 15.00.

          Cước phí là US$ 5.00 cho mỗi lần gởi. Các chị em ở xa muốn có tờ đặc san và

          DVD xin gởi chi phiếu về địa chỉ Thủ quỹ Kim Phượng:          

           Kim Phượng Regalado

           P.O. Box 7082

           Alhambra, CA 91802

** Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2017 - 2019.

** Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2016 .

** Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2014 - 2016.

** Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2012 - 2014.

          

Cập nhật ngày 1/2/2018

 

Chào bạn thứ  đến thăm trường chúng tôi.

Xin gởi mọi đề nghị đến email daudo_az@yahoo.com

 

 

Copyright©2000-2010@levanduyet.com